Senior Staff Duangjai Naka(Oi)

Senior Staff
Duangjai Naka(Oi)

Profile

เธอเข้าร่วม J CROWN ในปี 2014 โดยเป็นผู้ดูแลด้านการบัญชีและภาษี ตลอดจนบริหารการปฏิบัติงานของพนักงาน